Skip to content

Wij motiveren kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we in een veilig schoolklimaat. Wij willen het zelfvertrouwen dat nodig is hiervoor opbouwen, door de kinderen sociaal vaardig te maken. Naast leren en goede resultaten behalen, is goed omgaan met elkaar een speerpunt voor onze school.

 

Identiteit

Wij zijn een christelijke ontmoetingsschool. Wij vertellen de verhalen uit de Bijbel en nemen die als leidraad voor ons handelen van vandaag.  Wij benaderen de Bijbelverhalen via thema’s die voor iedereen herkenbaar zijn. Hoop, liefde, vertrouwen, te vertrouwen zijn, respectvol omgaan, verwachting, vrede, zuinig zijn op elkaar, opkomen voor jezelf en tegelijkertijd de ander in zijn of haar waarde laten, begrip voor elkaar hebben zijn hier voorbeelden van. Deze thema’s komen ook in andere religies voor.

Vanuit het christelijke perspectief leggen we de relatie met andere religies uit. Zo kunnen we vanuit de verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Wij vieren de christelijke feesten en verwachten dat alle kinderen daarbij aanwezig zijn. Ouders zijn welkom om het kerstfeest mee te vieren. Pasen en Pinksteren vieren wij in de groepen. Juist met deze feesten zien wij dat veel ouders van de uitnodiging gebruik maken. Het is prachtig om te zien dat alle culturen en religies in staat zijn om samen te komen en elkaar te respecteren. We stemmen onze sociale vaardigheden daarop af. Wij gaan ervan uit dat ouders deze benadering onderschrijven. De identiteit, het pedagogische klimaat, het leren leren en ons omgaan met onze omgeving maakt deel uit van onze opstelling naar elkaar als burgers.

Pedagogisch klimaat

Wij creëren een omgeving die de kinderen uitdaagt om te groeien. We ondersteunen hen en geven ze het vertrouwen geven dat ze dat zelf kunnen realiseren. Op zowel sociaal-emotioneel als op fysiek terrein, bieden wij de kinderen een veilige en geborgen omgeving. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan het aanleren en delen van sociale vaardigheden. De leerlingen hebben respect voor anderen en zorgen voor elkaar, als leerkrachten leven wij dit voor. De school stelt samen met de kinderen regels op waar een ieder zich aan dient te houden. Door te leren samenwerken, laten wij de kinderen gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ook als team werken wij op deze manier samen.

Ontwikkelen en leren

We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van elke leerling en elk leerling leert om zijn eigen leren te overzien, te reflecteren op zijn prestaties en zichzelf doelen te stellen. Op school differentiëren de leerkrachten binnen de lessen op drie niveaus. Er is een instructiegroep waarin leerlingen verlengde instructie krijgen, een basisgroep en een verdiepingsgroep waarin leerling uitdagende oefenstof krijgen. We werken hierbij met het Effectieve Directe Instructie model. Indien nodig krijgen leerlingen een eigen leerlijn die los staat van de jaargroep. Er is aandacht voor de talenten van alle leerlingen. De leerlingen worden actief bij het leren betrokken door middel van coöperatieve werkvormen, leren reflecteren op eigen werk, eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen voor taken in de groep. We stellen hoge verwachtingen aan ontwikkelingen en resultaten van leerlingen en school.

Visie op zelfstandigheid

We geven kinderen vertrouwen, stimuleren hen zelf keuzes te maken en zoveel mogelijk te werken vanuit een intrinsieke motivatie. We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van het kind actief te bevorderen. Dit doen we door de leerlingen binnen door de leerkracht gestelde kaders verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leerproces door zelf te registreren, beoordelen en te plannen. De leerkrachten plannen de lesstof, laten de leerlingen het doel verwoorden, de leerkracht observeert en registreren de vorderingen van de leerlingen.

Visie op school en op omgeving

We zijn een team van professionals die samen met de ouders werken aan een uitdagende leeromgeving. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk de optimale situatie te creëren voor de kinderen. In groep 1 t/m 8 werken we met thema’s die aansluiten bij de realiteit van de leerlingen. Daarnaast gebruiken wij ICT om een uitdagende leeromgeving te krijgen. De leerkrachten communiceren open met ouders. Het contact tussen ouders en school is laagdrempelig. Naast de persoonlijke contacten voor en na schooltijd, communiceren wij door middel van Social Schools 3.0. Via deze digitale weg ontvangen ouders alle informatie vanuit school en kunnen zij zich inschrijven op ouderavonden. Ook is op school een van de leerkracht aangesteld als ouderconsulent. Zij is een brug tussen de school en de leefomgeving van de leerlingen zij is aanspreekpunt is voor ouders en heeft overleg met de klassenouders en ouderactiviteitencommissie.

Back To Top