Samen met ouders op weg naar resultaat

Samen met ouders
op weg naar resultaat

Samen met de nieuwste
leermiddelen aan het werk

Samen met plezier
volop in beweging

Samen ondernemend
en modern voorbereiden
op de toekomst

Samen de maatschappij
vol vertrouwen tegemoet

Wij willen het kind motiveren het beste uit zichzelf te kunnen halen, dit in een veilig schoolklimaat. Wij willen het zelfvertrouwen dat nodig is hiervoor opbouwen, door de kinderen sociaal vaardig te maken. Naast leren en goede resultaten behalen is goed omgaan met elkaar een speerpunt voor onze school.

 

Pedagogisch klimaat

Als school creëren wij een omgeving creëren die de kinderen uitdaagt om te groeien en ondersteunen en ze het vertrouwen geven dat ze dat zelf kunnen realiseren.

Op zowel sociaal-emotioneel als op fysiek terrein bieden wij de kinderen een veilige, geborgen omgeving. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan het aanleren en delen van sociale vaardigheden. De leerlingen hebben respect voor anderen en zorgen voor elkaar, als leerkrachten leven wij dit voor. De school stelt samen met de kinderen regels op waar een ieder zich aan dient te houden. Door te leren samenwerken laten wij de kinderen gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ook als team werken wij op deze manier samen.

 

Ontwikkelen en leren

We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van elke leerling en elk leerling leert om zijn eigen leren te overzien, te reflecteren op zijn prestaties en zichzelf doelen te stellen.

Op school differentiëren de leerkrachten binnen de lessen op drie niveaus. Er is een instructiegroep waarin leerlingen verlengde instructie krijgen, een basisgroep en een verdiepingsgroep waarin leerling uitdagende oefenstof krijgen. We werken hierbij met het Effectieve Directe Instructie model. Indien nodig krijgen leerlingen een eigen leerlijn die los staat van de jaargroep. Er is aandacht voor de talenten van alle leerlingen. De leerlingen worden actief bij het leren betrokken door middel van coöperatieve werkvormen, leren reflecteren op eigen werk, eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen voor taken in de groep. We stellen hoge verwachtingen aan ontwikkelingen en resultaten van leerlingen en school.

 

Visie op zelfstandigheid

We geven kinderen vertrouwen, stimuleren hen zelf keuzes te maken en zoveel mogelijk te werken vanuit een intrinsieke motivatie.

We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van het kind actief te bevorderen. Dit doen we door de leerlingen binnen door de leerkracht gestelde kaders verantwoordelijkheid te geven voor het eigen leerproces door zelf te registreren, beoordelen en te plannen. De leerkrachten plannen de lesstof, laten de leerlingen het doel verwoorden, de leerkracht observeert en registreren de vorderingen van de leerlingen.

 

Visie op school en op omgeving

We zijn een team van professionals die samen met de ouders werken aan een uitdagende leeromgeving. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk de optimale situatie te creëren voor de kinderen.

Er wordt in groep 1 t/m 8 gewerkt met thema’s die aansluiten bij de realiteit van de leerlingen. Daarnaast gebruiken wij ICT om een uitdagende leeromgeving te krijgen. De leerkrachten communiceren open met ouders. Het contact tussen ouders en school is laagdrempelig. Naast de persoonlijke contacten voor en na schooltijd communiceren wij door middel van Social Schools 3.0. Via deze digitale weg ontvangen ouders alle informatie vanuit school en kunnen zij zich inschrijven op ouderavonden. Ook is op school een van de leerkracht aangesteld als ouderconsulent. Zij is een brug tussen de school en de leefomgeving van de leerlingen zij is aanspreekpunt is voor ouders en heeft overleg met de klassenouders en ouderactiviteitencommissie.