Skip to content

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In deze MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Zij overleggen met de directie over allerlei belangrijke schoolzaken zoals:

  • verbeteringen in het onderwijs;
  • het vaststellen van vakanties en roostervrije dagen;
  • de verbetering van de huisvesting van de school;
  • financiële bijdragen door ouders (schoolfonds);
  • alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid;
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in de school;
  • bijzondere activiteiten zoals het goede doelenproject.

Wat heeft de MR daar dan over te zeggen?

Voor sommige zaken heeft de MR instemmingsrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de directie een plan niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Voorbeelden hiervan zijn de planning van roostervrije dagen, het schoolplan en de hoogte van de bijdrage aan het schoolfonds. Voor andere zaken heeft de MR een adviesrecht. Een eventueel negatief advies van de MR mag de directie alleen maar naast zich neerleggen als ze daarvoor heel goede redenen heeft. De wet kent ook bijzondere rechten voor alleen personeel of alleen ouders. In onze MR trekken ouders en personeel gezamenlijk op. We maken daarom eigenlijk nooit een verschil tussen de wettelijke rechten van ouders en personeel.

Hoe en wanneer vergadert onze MR?

Onze MR vergadert ongeveer eens per zes weken. Het vergaderschema van dit schooljaar en de jaarplanning van de MR staan hieronder. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De verdere regels over de MR zijn opgenomen in het MR reglement en het huishoudelijk reglement. Van de belangrijkste punten uit de vergadering wordt in de nieuwsbrief van de school verslag gedaan. Als u graag verslagen of vergaderstukken wilt inzien dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR.

Jaarplanning MR CBS Onze Wereld

Jaarverslag MR 2022-2023

Hoe komt u in contact met onze MR?

Er zijn verschillende manieren om met onze MR in contact te komen. De eenvoudigste manier is het sturen van een email aan mrcbsonzewereld@gmail.com. Natuurlijk kunt u de MR leden ook aanspreken. Wij zijn altijd benieuwd naar uw vragen, opmerkingen en ideeën!

Wie zitten er in onze MR?

Onze medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit drie personeelsleden en drie ouders:

Back To Top